Πολιτική απορρήτου Πολιτική απορρήτου της UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπό μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς, δηλ. για τη UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG και τις θυγατρικές εταιρείες αυτής (εφεξής συλλογικά "Όμιλος uvex"). Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και τις εθνικές νομοθεσίες εφαρμογής αυτού του κανονισμού στις οποίες υποκείμεθα. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον Όμιλο uvex και τα δικαιώματά σας.


Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. Σε αυτές περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email και η διεύθυνση ΙΡ σας.


Ως ανώνυμα ορίζονται τα δεδομένα που δεν επιτρέπουν τον συσχετισμό τους με την ταυτότητα του χρήστη.

1. Αρμόδιος φορέας

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Τηλέφωνο: + 49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Ιστότοπος: www.uvex.de

2. Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για όλες τις εταιρείες του Ομίλου uvex με έδρα στη Γερμανία είναι τα ακόλουθα:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Fürth
Germany
Τηλέφωνο: 49(0)911-9736-0
Email: datenschutz@uvex.de
Ιστότοπος: www.uvex.de

3. Τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου των δεδομένων Αρχικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα

δικαιώματα που έχετε ως Υποκείμενο των δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά προσδιορίζονται στα Άρθρα 15–22 του ΓΚΠΔ. Καλύπτουν τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα διαγραφής (Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ) 
 • Δικαίωμα διόρθωσης (Άρθρο 16 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων (Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων (Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ)

Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, στείλτε μας email στη διεύθυνση datenschutz@uvex.de.

Το ίδιο ισχύει, αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων στην εταιρεία μας ή αν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων.

4. Δικαίωμα εναντίωσης

Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα εναντίωσης, σημειώνονται τα εξής:

Στις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς να παραθέσετε τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεστε. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς κατάρτισης προφίλ, εφόσον αυτό συνδέεται με άμεση εμπορική προώθηση.

Αν αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για αυτούς τους σκοπούς. Για να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα δωρεάν, κατά προτίμηση στη διεύθυνση datenschutz@uvex.de.

Στις περιπτώσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας, δικαιούστε να αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή για λόγους που ανακύπτουν από την προσωπική σας, ιδιαίτερη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς κατάρτισης προφίλ, με βάση τις παρούσες διατάξεις.

Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, θα διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου μπορούμε να αποδείξουμε ότι υφίστανται ουσιαστικοί λόγοι προστασίας που δικαιολογούν την επεξεργασία και υπερτερούν των δικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών ή ότι η επεξεργασία εξυπηρετεί τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

5. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και όλες τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει ειδικότερα από το Άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για την εξασφάλιση στοιχείων υποψήφιων πελατών, την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, την εκτέλεση σύμβασης, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, και την ενίσχυση των πελατειακών μας σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της ανάλυσης για σκοπούς εμπορικής προώθησης και άμεσης διαφήμισης.

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί, επίσης, να συνιστά προϋπόθεση σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Προτού μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα σας ενημερώσουμε για τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και για το δικαίωμά σας να αποσύρετε στο μέλλον τη συγκατάθεσή σας.

Εφόσον η συγκατάθεση αφορά, επίσης, την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, θα τονίζουμε με σαφήνεια αυτό το γεγονός στη δήλωση συγκατάθεσης. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 9 του ΓΚΠΔ θα γίνεται μόνο εφόσον επιβάλλεται από τη νομοθεσία και δεν υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι αυτό δεν υποσκελίζεται από το έννομο συμφέρον σας για εξαίρεση από την επεξεργασία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, βασίζουμε επίσης την επεξεργασία των δεδομένων σας σε έννομο συμφέρον κατά το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον εξυπηρετεί την προστασία των δικών σας έννομων συμφερόντων ή των έννομων συμφερόντων τρίτων και, κατόπιν στάθμισης των συμφερόντων, δεν υποσκελίζεται από τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες σας.

6. Διαβίβαση σε τρίτα μέρη

Τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη αποκλειστικά και μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής των νομικών διατάξεων ή κατόπιν δικής σας σχετικής συγκατάθεσης. Διαφορετικά, δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη παρά μόνο αν έχουμε τη νομική υποχρέωση να προβούμε σε αυτήν την ενέργεια (π.χ. κοινοποίηση σε εξωτερικούς φορείς, όπως εποπτικές αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου).

7. Αποδέκτες δεδομένων / Κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων

Στην εταιρεία μας, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας θα παραδίδονται μόνο στα άτομα που είναι αναγκαίο να τα έχουν για λόγους εκπλήρωσης συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας και σε εταιρείες του ομίλου, π.χ. αν υποβάλετε αίτηση για μια θέση εργασίας απαντώντας σε αγγελία εταιρείας του ομίλου μας μέσω της κεντρικής πύλης αιτήσεων.

Ενίοτε, τα τμήματα της εταιρείας μας λαμβάνουν βοήθεια από παρόχους υπηρεσιών για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Όλοι οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν συνάψει τις συμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

8. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες / Πρόθεση διαβίβασης σε τρίτες χώρες

Η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) πραγματοποιείται μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, προβλέπεται από τη νομοθεσία ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αυτόν τον σκοπό.

Διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών και σε εταιρείες του ομίλου εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή στην Ελβετία και στις ΗΠΑ.

Όλοι οι σχετικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν συνάψει τις συμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

9. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι υπάρχουν πολυάριθμες απαιτήσεις διατήρησης που έχουν ως αποτέλεσμα ή καθιστούν αναγκαία την αποθήκευση των δεδομένων για μεγαλύτερο διάστημα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις υποχρεώσεις διατήρησης που προβλέπονται από την εμπορική ή φορολογική νομοθεσία (π.χ. εμπορικός κώδικας, φορολογικός κώδικας κ.λπ.). Εφόσον δεν υφίστανται περαιτέρω υποχρεώσεις διατήρησης, τα δεδομένα διαγράφονται κατά κανόνα μετά την εκπλήρωση του σχετικού σκοπού.

Ενδέχεται, επίσης, να αποθηκεύσουμε δεδομένα, αν μας έχετε δώσει την άδεια να το πράξουμε ή σε περίπτωση που έχουν ανακύψει νομικές διαφορές και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα ως αποδεικτικά στοιχεία εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, η οποία μπορεί να είναι έως και 30 έτη. Η συνήθης προθεσμία παραγραφής είναι τρία έτη.

10. Ασφαλής διαβίβαση δεδομένων

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για τη βέλτιστη προστασία των δεδομένων που αποθηκεύουμε έναντι ακούσιας ή σκόπιμης χειραγώγησης, απώλειας, καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Τα επίπεδα ασφάλειας αναθεωρούνται συνεχώς και προσαρμόζονται στα νέα πρότυπα, σε συνεργασία με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας.

Η ανταλλαγή δεδομένων από και προς τον ιστότοπό μας πραγματοποιείται με χρήση κρυπτογράφησης. Για τον ιστότοπό μας προσφέρουμε το πρωτόκολλο μεταφοράς HTTPS, το οποίο κάνει χρήση των αντίστοιχων πιο πρόσφατων πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης.

Επιπλέον, προσφέρουμε στους χρήστες κρυπτογράφηση περιεχομένου για τις φόρμες επικοινωνίας και τις αιτήσεις εργασίας.

Παρέχουμε, επίσης, δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (π.χ. συμβατικές ταχυδρομικές υπηρεσίες).

11. Υποχρέωση παροχής δεδομένων

Ορισμένα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη σύναψη, την εκτέλεση και την καταγγελία της σύμβασης, όπως και για την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του ιστότοπού μας και των διάφορων λειτουργιών που παρέχονται μέσω αυτού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συλλογή ή η διάθεση των δεδομένων επιβάλλεται από τις νομικές διατάξεις. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν αυτά τα δεδομένα, δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία του αιτήματός σας ή η εκτέλεση της υποκείμενης σύμβασης.

12. Κατηγορίες, πηγές και προέλευση δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε καθορίζονται από τις εκάστοτε ευρύτερες συνθήκες. Για παράδειγμα, το αντικείμενο της επεξεργασίας εξαρτάται από το αν θέλετε να υποβάλετε μια online παραγγελία, ένα ερώτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, μια αίτηση εργασίας στην εταιρεία μας ή μια καταγγελία.

Σημειώνεται ότι, για ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας, π.χ. φόρτωση εγγράφων αίτησης ή υποβολή ερωτήματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας, ενδέχεται επίσης να παρέχουμε πληροφορίες χωριστά σε κατάλληλα σημεία.

α) Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • το όνομα του παρόχου υπηρεσιών internet
 • πληροφορίες για την ιστοσελίδα από την οποία μας επισκεφτήκατε (σελίδα παραπομπής)
 • το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε
 • τη διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών internet
 • τα ζητούμενα αρχεία, τον όγκο των μεταφερόμενων δεδομένων, τις λήψεις/εξαγωγές αρχείων
 • πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας) για τις σελίδες που έχετε προβάλει στον ιστότοπό μας
 • Για λόγους τεχνικής ασφάλειας (και ιδιαίτερα για την προστασία από απόπειρες εισβολής στον διακομιστή μας), αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ.

β) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας υποβάλλοντας κάποιο ερώτημα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

Στον ιστότοπό μας υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά. Αν υποβάλετε τη φόρμα επικοινωνίας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που έχετε συμπληρώσει σε αυτήν, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματα ή/και στα αιτήματά σας.

Μέσω της φόρμας επικοινωνίας συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • τη φύση του ερωτήματος
 • το περιεχόμενο του ερωτήματος
 • την εταιρεία και, ενδεχομένως, τον αριθμό των υπαλλήλων
 • τον τίτλο
 • το ονοματεπώνυμο 
 • τα στοιχεία επικοινωνίας

Στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων, δεδομένου ότι καλείστε να μας παράσχετε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας (απαιτούμενες πληροφορίες). Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: η φύση και το περιεχόμενο του ερωτήματος, το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνση email σας. Τα απαραίτητα δεδομένα επισημαίνονται με αστερίσκο (*).

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP σας για τεχνικούς λόγους και για σκοπούς νομικής προστασίας. Όλα τα υπόλοιπα πεδία δεδομένων είναι προαιρετικά (π.χ. μπορείτε να τα συμπληρώσετε για να λάβετε μια πιο εξατομικευμένη απάντηση στο ερώτημά σας).

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για να προστατεύουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Το ερώτημά σας διαβιβάζεται σε εμάς σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας κοινοποιείτε στο email αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό επεξεργασίας του ερωτήματός σας. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες φόρμες για να επικοινωνήσετε μαζί μας, δεν θα γίνει καμία περαιτέρω συλλογή δεδομένων.

γ) Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

Ο ιστότοπός μας προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εγγραφούν και, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, καλούνται να υποβάλουν προσωπικά δεδομένα.

Με αυτόν τον τρόπο, συλλέγουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • τίτλος
 • ονοματεπώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • διεύθυνση αποστολής
 • διεύθυνση χρέωσης
 • αριθμός πελάτη 
 • ΑΦΜ
 • αριθμός βιομηχανικών εργατών
 • στοιχεία συνεργάτη επικοινωνίας
 • διεύθυνση email

Η εγγραφή είναι απαραίτητη ή δυνατή είτε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (μέσω του online καταστήματός μας) είτε για τη διεξαγωγή προσυμβατικών ενεργειών, εφόσον παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης ως επισκέπτη.

Στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε την αρχή της ελαχιστοποίησης δεδομένων, δεδομένου ότι μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή επισημαίνονται ως απαιτούμενα πεδία με αστερίσκο (*). Αυτά είναι, για παράδειγμα, η διεύθυνση email και ο κωδικός πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης του κωδικού πρόσβασης.

Για την υποβολή παραγγελίας στο online κατάστημά μας, απαιτούμε επιπλέον στοιχεία για τη διεύθυνση χρέωσης (τίτλος, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση), προκειμένου να μπορεί να γίνει η παράδοση της παραγγελίας. Αν η διεύθυνση αποστολής διαφέρει από τη διεύθυνση χρέωσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παραπάνω στοιχεία και για τη διεύθυνση αποστολής.

Μέσω της εγγραφής στον ιστότοπό μας, αποθηκεύονται επιπλέον η διεύθυνση IP του χρήστη, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής (τεχνικά δεδομένα ιστορικού). Εφόσον κάνετε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή τώρα", δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σημειώστε τα εξής: Ο κωδικός πρόσβασης που θα ορίσετε αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι υπάλληλοι της εταιρείας μας δεν μπορούν να διαβάσουν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Γι' αυτό και δεν μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης", με την οποία θα σας αποσταλεί μέσω email ένας νέος κωδικός που δημιουργείται αυτόματα. Κανένας υπάλληλός μας δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τον κωδικό πρόσβασής σας, τηλεφωνικά ή γραπτώς. Επομένως, μην αναφέρετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας, αν λάβετε κάποιο τέτοιο αίτημα.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για χρήση στην προστατευόμενη περιοχή πελατών. Μόλις συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, καταχωρώντας τη διεύθυνση email σας ως όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, αυτά τα δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα για τις ενέργειες που θέλετε να πραγματοποιήσετε στον ιστότοπό μας (π.χ. για παραγγελίες στο online κατάστημά μας). Μπορείτε να παρακολουθείτε τις παραγγελίες σας από το ιστορικό παραγγελιών. Εδώ, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν ελεύθερα αλλαγές/διορθώσεις στη διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής μέσα από το ιστορικό παραγγελιών τους. Επίσης, οι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας θα χαρούν να κάνουν τις αλλαγές/διορθώσεις που θέλετε, αν επικοινωνήσετε μαζί τους. Φυσικά, μπορείτε επίσης να τερματίσετε ή να διαγράψετε την εγγραφή ή τον λογαριασμό πελάτη σας. Για τον σκοπό αυτόν, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

δ) Εγγραφή μέσω του Facebook Connect

Αντί να εγγραφείτε απευθείας στον ιστότοπό μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέσω του Facebook Connect. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland).

Αν αποφασίσετε να εγγραφείτε μέσω του Facebook Connect και κάνετε κλικ στο κουμπί "Σύνδεση μέσω Facebook", θα μεταφερθείτε αυτόματα στην πλατφόρμα του Facebook. Εκεί, μπορείτε να συνδεθείτε κάνοντας χρήση των δεδομένων χρήστη σας. Με τον τρόπο αυτό, το προφίλ σας στο Facebook θα συνδεθεί με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Η σύνδεση αυτή μάς επιτρέπει να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο Facebook. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν, κυρίως, τα εξής:

 • τεχνικό αναγνωριστικό (αναγνωριστικό Facebook)
 • φωτογραφία εξωφύλλου
 • ονοματεπώνυμο
 • ηλικιακή ομάδα
 • σύνδεσμος προφίλ
 • φύλο
 • ζώνη ώρας
 • γλώσσα
 • εικόνα προφίλ
 • χρονική σήμανση για την τελευταία ενημέρωση του προφίλ σας
 • κατάσταση επαλήθευσης
 • διεύθυνση email

Πηγή:

developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

Από αυτές τις πληροφορίες, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω δεδομένα για τη δημιουργία, την παροχή και την εξατομίκευση του λογαριασμού σας:

 • όνομα
 • επώνυμο
 • διεύθυνση email
 • τεχνικό αναγνωριστικό (αναγνωριστικό Facebook)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους Όρους χρήστης και στην Πολιτική δεδομένων του Facebook. Τα σχετικά έγγραφα διατίθενται αντίστοιχα στις διευθύνσεις

www.facebook.com/about/privacy

και https://www.facebook.com/legal/terms/.

Ο πάροχος έχει συνάψει τη σύμβαση που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

ε) Για τις online αιτήσεις συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

ε) Για τις online αιτήσεις συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στον Όμιλο uvex. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι τα δεδομένα σας και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που θα συμπληρώσετε στη φόρμα αίτησης μόνο για την αποτελεσματική και σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης, και για λόγους επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτής. 

 Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Στη φόρμα αίτησης καλείστε να συμπληρώσετε προσωπικά δεδομένα. Κατά συνέπεια, συλλέγονται τα εξής δεδομένα:

 •  τίτλος
 • ακαδημαϊκός/επαγγελματικός τίτλος
 • ονοματεπώνυμο
 • διεύθυνση
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • ημερομηνία γέννησης
 • επιθυμητή θέση ή δραστηριότητα
 • βίντεο αίτησης (αν θέλετε)
 • επιθυμητός μισθός
 • διαθεσιμότητα
 • λεπτομέρειες για το πώς μάθατε για τον Όμιλο uvex
 • τα έγγραφα που ανεβάσατε στην πύλη (π.χ. συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα)
 • Επιπλέον, χρησιμοποιούμε δεδομένα που έχουμε αποκτήσει με θεμιτό τρόπο από δημόσια προσβάσιμους καταλόγους (π.χ. επαγγελματικά δίκτυα).

Στην περίπτωση αυτή, σεβόμαστε την αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων, καθώς καλείστε να υποβάλετε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον ολοκληρωμένο έλεγχο των εγγράφων της αίτησής σας (απαιτούμενες πληροφορίες). Τα δεδομένα αυτά είναι ο τίτλος, το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η επιθυμητή θέση ή δραστηριότητα, οι λεπτομέρειες για το πώς μάθατε για τον Όμιλο uvex, η συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σας σημείωμα. Τα απαραίτητα δεδομένα επισημαίνονται με αστερίσκο (*). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP σας για τεχνικούς λόγους και για σκοπούς νομικής προστασίας.

Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δυστυχώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα έγγραφα της αίτησής σας και, ως εκ τούτου, το σύστημα υποβολής αιτήσεων δεν θα επιτρέπει τη φόρτωση των εγγράφων. Φυσικά, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε και άλλες, προαιρετικές, πληροφορίες στη φόρμα αίτησης.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για να προστατεύουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων μας διαβιβάζει τα έγγραφα της αίτησής σας σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για τους προαναφερθέντες σκοπούς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αίτησης και να παρέλθει το σχετικό χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από τη λήψη της απόφασης. Ωστόσο, αν το επιθυμείτε, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα έγγραφα της αίτησής σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να τα ελέγξουμε για άλλες κενές θέσεις που ταιριάζουν με το προφίλ σας.

Για να συμβεί αυτό, απαιτείται η συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να μας δώσετε κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο ελέγχου πριν ανεβάσετε τα έγγραφα της αίτησής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αποθηκεύσουμε τα έγγραφά σας για 12 μήνες. Φυσικά, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να προσδιορίσετε τους λόγους, καλώντας στο +49 (0)911/9736 1573, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση recruiting@uvex.de ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Fürth, Germany.

στ) Για τις online αιτήσεις μέσω Xing, επεξεργαζόμαστε επίσης τα ακόλουθα δεδομένα:

Εναλλακτικά, αντί να χρησιμοποιήσετε την online πύλη υποβολής αιτήσεων ή να αποστείλετε την αίτησή σας μέσω email ή ταχυδρομείου, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτηση μέσω του κοινωνικού δικτύου Xing χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο προφίλ σας.

Αν κάνετε χρήση αυτής της επιλογής, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 12.5 πιο πάνω:

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το κοινωνικό δίκτυο Xing ενδέχεται να προβεί στην επεξεργασία περαιτέρω δεδομένων, με βάση τα δικά του συμφέροντα. Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Xing, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Xing, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

ζ) Για τα ενημερωτικά δελτία, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

Στον ιστότοπό μας μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές σε ένα δωρεάν ενημερωτικό δελτίο.

Στο πλαίσιο της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο, θα συλλέξουμε τα παρακάτω δεδομένα:

 • ονοματεπώνυμο 
 • επιλογή εγγραφής ως ιδιώτη, επαγγελματικού πελάτη ή αντιπροσώπου 
 • διεύθυνση email  η διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών internet
 • δεδομένα ανάλυσης του ενσωματωμένου pixel παρακολούθησης (ώρα ανοίγματος του ενημερωτικού δελτίου, σύνδεσμοι που επισκεφθήκατε)

Η διεύθυνση email που θα καταχωρήσετε κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο και το όνομά σας θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου.

Η διεύθυνση email που θα καταχωρήσετε κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο και το όνομά σας θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή του εξατομικευμένου ενημερωτικού δελτίου.

Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω email, χρησιμοποιούμε επίσης τη λεγόμενη διαδικασία διπλής αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνετε διαφημίσεις μέσω email, μόνο αν έχετε επιβεβαιώσει ρητά και εκ των προτέρων την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων. Για τον σκοπό αυτόν, σας αποστέλλουμε ένα email ειδοποίησης με το οποίο σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο στη συγκεκριμένη διεύθυνση email, κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται στο email.

Μπορείτε φυσικά να διακόψετε τη συνδρομή και, επομένως, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάνοντας χρήση της επιλογής κατάργησης εγγραφής που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή μέσω του ιστότοπού μας.

Το ενημερωτικό δελτίο μας διαθέτει, επίσης, ένα ενσωματωμένο pixel παρακολούθησης. Πρόκειται για ένα μικρό γραφικό που είναι απευθείας ενσωματωμένο στο ενημερωτικό δελτίο. Με τη βοήθεια του pixel παρακολούθησης, μπορούμε να καταγράφουμε στατιστικά στοιχεία για την απήχηση και την επιτυχία του εκάστοτε ενημερωτικού δελτίου. Για να είναι δυνατή αυτή η αξιολόγηση, συλλέγουμε τα παρακάτω δεδομένα μέσω του pixel παρακολούθησης:

 • ώρα ανοίγματος του ενημερωτικού δελτίου
 • σύνδεσμοι που επισκεφθήκατε μέσα από το ενημερωτικό δελτίο

Ο σκοπός για τον οποίο χρησιμοποιούμε το pixel παρακολούθησης είναι η βελτιστοποίηση της αποστολής των ενημερωτικών δελτίων και η καλύτερη δυνατή προσαρμογή του περιεχομένου τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε χρήστη.

Αν συμφωνήσετε στη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, η συγκατάθεσή σας θα ισχύει και για τη χρήση του pixel παρακολούθησης. Αν διακόψετε την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μέσω του συνδέσμου κατάργησης εγγραφής ή του ιστότοπού μας, θα διαγραφούν και τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το pixel παρακολούθησης.

η) Για το online ιστολόγιο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα:

Ο ιστότοπός μας παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν σχόλια στα άρθρα του ιστολογίου μας και να απαντούν στα ήδη υπάρχοντα σχόλια. Κατά συνέπεια, συλλέγονται τα εξής δεδομένα:

 • το σχόλιο του χρήστη
 • η ώρα ανάρτησης του σχολίου
 • το επιλεγμένο όνομα χρήστη ή όνομα
 • η διεύθυνση email
 • η διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών internet

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα σχόλια που αναρτώνται στο ιστολόγιό μας εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση με το όνομα χρήστη (ψευδώνυμο) που έχει επιλέξει ο χρήστης και την ώρα καταχώρησης.

Κατά συνέπεια, η αποθήκευση της διεύθυνσης IP εξυπηρετεί τον σκοπό της νομικής προστασίας του Ομίλου uvex σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων από κάποιο σχόλιο ή ανάρτησης παράνομου περιεχομένου.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του ιστολογίου δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο λόγω νομικών απαιτήσεων ή για τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων από τον Όμιλο uvex.

13. Συστήματα πληρωμών (Άρθρα 6(1)(α) και 6(1)(β) του ΓΚΠΔ), έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας (Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ)

Στο online κατάστημά μας, μπορείτε να πληρώσετε μέσω τιμολογίου, πιστωτικής κάρτας, PayPal ή άμεσης χρέωσης (διαδικασία άμεσης χρέωσης SEPA). Για τον σκοπό αυτόν, συλλέγουμε τα αντίστοιχα δεδομένα πληρωμών για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και των πληρωμών σας. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τη διεύθυνση IP σας για τεχνικούς λόγους και για σκοπούς νομικής προστασίας.

Ακολουθούμε την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, καθώς καλείστε να παράσχετε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών και, κατ' επέκταση, την εκτέλεση της σύμβασης ή τα δεδομένα που υποχρεούμαστε να συλλέγουμε βάσει νόμου.

Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δυστυχώς θα πρέπει να απορρίψουμε τη μεταξύ μας σύμβαση, καθώς δεν θα είμαστε σε θέση να την εκτελέσουμε.

Το σύστημα πληρωμών που έχουμε αναπτύξει χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων σας.

Σημείωση για τις πληρωμές με τιμολόγιο: Αν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής "Τιμολόγιο" στο online κατάστημά μας, θα προχωρήσουμε στη διεξαγωγή ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας. Για τον σκοπό αυτόν, θα λάβουμε δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας από την υπηρεσία Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, από υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας ή από εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων, προκειμένου να προσδιορίσουμε την πιστοληπτική ικανότητά σας ή πιθανούς κινδύνους αδυναμίας πληρωμής.

Σημείωση για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα: Όπως συνηθίζεται για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, θα ελέγξουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.

Σημείωση για το PayPal: Το PayPal είναι μια εταιρεία της PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie (S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Αν το Υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει το PayPal ως μέθοδο πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο online κατάστημά μας, τα δεδομένα του Υποκειμένου των δεδομένων θα μεταφερθούν αυτόματα στο PayPal.

Ορίζοντας αυτήν την επιλογή πληρωμής, το Υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Τα προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται στο PayPal συνήθως περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση email, τη διεύθυνση IP, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό κινητού ή άλλα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της πληρωμής.

Τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με την εκάστοτε παραγγελία είναι επίσης απαραίτητα για την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προστασία των δεδομένων στο PayPal στη διεύθυνση

www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

(για το νομικό καθεστώς από 25.05.2018).

Σημείωση σχετικά με τη διαδικασία άμεσης χρέωσης: Όπως συνηθίζεται με τις άμεσες χρεώσεις, θα συλλέξουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας, ώστε να γίνει η χρέωση του αντίστοιχου ποσού από τον λογαριασμό σας.

14. Αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων

Δεν χρησιμοποιούμε αμιγώς αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας για τη λήψη αποφάσεων.

15. Cookies (Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ)

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies σε πολλά σημεία. Τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε την υπηρεσία που παρέχουμε πιο φιλική για τον χρήστη, πιο αποτελεσματική και πιο ασφαλή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (τοπικά στον σκληρό σας δίσκο).

Με βάση το έννομο συμφέρον μας (Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ), χρησιμοποιούμε τα τεχνικά απαραίτητα cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς του. Επιπλέον, επίσης με βάση το έννομο συμφέρον μας, χρησιμοποιούμε cookies με τη βοήθεια των οποίων ο ιστότοπός μας εμφανίζεται στη γλώσσα που θεωρούμε ότι θα είναι κατάλληλη για εσάς, χρησιμοποιώντας την τυπική γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και τη διεύθυνση IP σας.

Ανάλογα με τον σκοπό, τα cookies αυτά παραμένουν μόνιμα αποθηκευμένα (λεγόμενα "μόνιμα cookies", π.χ. εξαίρεση), ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου σύνδεσης, ή διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (λεγόμενα "cookies περιόδου σύνδεσης", τα οποία ισχύουν μόνο για μια περίοδο σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης).

Επιπλέον των ανωτέρω, χρησιμοποιούμε και άλλα cookies με τη συγκατάθεσή σας. Με τη βοήθεια αυτών των cookies, μπορούμε να αναλύουμε τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας από τους χρήστες. Αυτό μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου σύμφωνα με τις ανάγκες των επισκεπτών. Επιπλέον, μέσω των cookies, έχουμε τη δυνατότητα να μετράμε την αποτελεσματικότητα μιας συγκεκριμένης διαφήμισης και να επιλέγουμε την προβολή της, για παράδειγμα, με βάση τα θεματικά ενδιαφέροντα των χρηστών. Η νομική βάση γι' αυτό προκύπτει από τη συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).

Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας γι' αυτόν τον σκοπό, μπορείτε φυσικά να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να προσδιορίσετε τους λόγους, μέσω της λειτουργίας εξαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 23.2.

Για τον έλεγχο των διαφόρων cookies και εργαλείων που έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) (Google). Το Google Tag Manager επιτρέπει τη διαχείριση και ενεργοποίηση των ετικετών του ιστότοπου μέσω μιας διασύνδεσης. Κατά συνέπεια, το Google Tag Manager εφαρμόζει μόνο τις ετικέτες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Επίσης, το Google Tag Manager δεν τοποθετεί cookies στις συσκευές. Ωστόσο, το Google Tag Manager δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την προσθήκη cookies από τις ετικέτες που διαχειρίζεται. Αν υπάρξει απενεργοποίηση σε επίπεδο τομέα ή cookie, αυτή θα ισχύσει για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που εφαρμόζονται μέσω του Google Tag Manager.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τα cookies. Φυσικά, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε, να περιορίσετε ή να διαγράψετε τα cookies στη συσκευή σας με μη αυτόματο τρόπο, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ή με τη βοήθεια λογισμικού.

Σημείωση: Αν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπού μας υπό ορισμένες συνθήκες.

16. Δημιουργία προφίλ χρηστών ή χρήση μη αμιγώς λειτουργικών cookies (Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ)

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω. Η νομική βάση για τη χρήση είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία δηλώνετε μέσω του μπάνερ συγκατάθεσης που εμφανίζεται κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε στις ακόλουθες παραγράφους.

Μπορείτε φυσικά να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, διαγράφοντας το αποθηκευμένο cookie αποδοχής από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε με μη αυτόματο τρόπο ή μέσω κατάλληλου λογισμικού και φορτώνοντας ξανά την ιστοσελίδα μας, ή κάνοντας κλικ σε έναν από τους συνδέσμους εξαίρεσης που παρατίθενται με τις περιγραφές των επιμέρους εργαλείων.

α) Χρήση προσαρμοσμένων κοινών του Facebook ("pixel ενεργειών επισκεπτών")

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το "pixel του Facebook", το οποίο παρέχεται μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, που τελεί υπό τη διαχείριση της Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland).
Η επεξεργασία των δεδομένων έγκειται στη νομική βάση της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ.
Με τη βοήθεια του pixel του Facebook, το Facebook μπορεί να προσδιορίζει τους επισκέπτες της online υπηρεσίας μας ως στοχευόμενη ομάδα για την προβολή των διαφημίσεων ("διαφημίσεις Facebook"). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το pixel του Facebook για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις Facebook που τοποθετούνται στον ιστότοπό μας μόνο στους χρήστες του Facebook ή του Instagram που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την online υπηρεσία μας ή διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα ή προϊόντα που έχει προσδιοριστεί μέσω των ιστότοπων που έχουν επισκεφθεί), και τους οποίους διαβιβάζουμε στο Facebook ("προσαρμοσμένα κοινά").
Το pixel του Facebook ενσωματώνεται απευθείας από το Facebook κατά τη φόρτωση των ιστοσελίδων μας και μπορεί να αποθηκεύσει ένα λεγόμενο cookie στη συσκευή σας. Αν έχετε συνδεθεί ήδη στο Facebook κατά τη φόρτωση του ιστότοπού μας ή συνδεθείτε αργότερα, η επίσκεψη στην online υπηρεσία μας θα καταγραφεί στο προφίλ σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αντιστοιχιστούν με το πρόσωπό σας, με τη βοήθεια άλλων πληροφοριών που έχει αποθηκεύσει το Facebook για εσάς, όπως π.χ. επειδή έχετε λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο "Facebook".
Με τη βοήθεια του pixel του Facebook, μπορούμε να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες κατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook ("μετατροπή").Το Facebook μπορεί να συναθροίσει αυτόματα τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω του pixel ή του cookie και έπειτα να χρησιμοποιήσει αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για δικούς του διαφημιστικούς σκοπούς και για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων. Έτσι, το Facebook μπορεί, για παράδειγμα, να συμπεράνει ότι έχετε συγκεκριμένα ενδιαφέροντα με βάση τη συμπεριφορά περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο και, επίσης, να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την προβολή διαφημίσεων για προϊόντα τρίτων. Το Facebook μπορεί, επίσης, να συνδυάσει τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω του pixel ή του cookie με άλλες πληροφορίες που έχει συλλέξει το ίδιο σχετικά με εσάς μέσω άλλων ιστότοπων ή/και αναφορικά με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου "Facebook", έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευση ενός προφίλ για εσάς στη Facebook Ireland Limited Το προφίλ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς.
Επιπλέον, με τη βοήθεια του pixel του Facebook, είναι δυνατή η παρακολούθηση της συμπεριφοράς σας σε διάφορες σελίδες, αφού δείτε ή κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων του Facebook για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς, και μπορεί να συμβάλει στη βελτιστοποίηση μελλοντικών διαφημιστικών ενεργειών.
Περαιτέρω, όταν χρησιμοποιούμε το pixel του Facebook, χρησιμοποιούμε την πρόσθετη λειτουργία διευρυμένης σύγκρισης, μέσω της οποίας μεταφέρονται στο Facebook δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή για τη δημιουργία στοχευόμενων ομάδων ("προσαρμοσμένα κοινά" ή "παρόμοια κοινά").

Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook λαμβάνει χώρα εντός του πλαισίου της Πολιτικής δεδομένων του Facebook:

www.facebook.com/policy

. Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για το pixel του Facebook και τον τρόπο που λειτουργεί εδώ: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι πιθανό να διαβιβαστούν στις ΗΠΑ. Ο πάροχος έχει συνάψει τη σύμβαση που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

β) Χρήση του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία αναλύσεων που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) (Google).

Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies, τα οποία καθιστούν δυνατή την ανάλυση της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες για τη χρήση αυτού του ιστότοπου που παράγονται από αυτά τα cookies, κατά κανόνα, μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μέσω της ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης ΙΡ σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google προβαίνει πρώτα σε σύντμηση της διεύθυνσης ΙΡ σας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρώτα διαβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση ΙΡ σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και έπειτα γίνεται η σύντμησή της.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό του διαχειριστή του ιστότοπου, για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών αναφορικά με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση ΙΡ που διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google.

Ο πάροχος έχει συνάψει τη σύμβαση που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι η τεκμηριωμένη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από 38 μήνες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων στις διευθύνσεις https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ και https://policies.google.com/?hl=en.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies κάνοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση όλων των δυνατοτήτων αυτού του ιστότοπου στον μέγιστο βαθμό.

Μπορείτε, επίσης, να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από τα cookies και σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) για το Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης που διατίθεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Αντί για το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης, ή αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης σε κινητή συσκευή, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από το Google Analytics σε αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον:

Εξαίρεση από το Google Analytics

Για τον σκοπό αυτόν, τοποθετείται ένα cookie εξαίρεσης στη συσκευή σας. Αν διαγράψετε τα cookies, θα πρέπει να κάνετε ξανά κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σε αυτόν τον ιστότοπο, το Google Analytics έχει επεκταθεί μέσω του κώδικα ‘gat._anonymizeIp()’ για τη διασφάλιση της ανωνυμοποιημένης συλλογής διευθύνσεων IP (το λεγόμενο "μασκάρισμα IP").

γ) Χρήση του Google Ads και του επαναληπτικού μάρκετινγκ

Χρησιμοποιούμε τη διαφημιστική υπηρεσία Google Ads (πρώην Google AdWords) που παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) (Google).

Οι αλληλεπιδράσεις σας με τις διαφημίσεις του Google μετρούνται μέσω των τύπων δικτύου προβολής, αγορών και αναζήτησης που έχουμε ενεργοποιήσει. Για τον σκοπό αυτόν, όταν κάνετε κλικ σε μία από τις διαδικτυακές διαφημίσεις μας στο Google, αποθηκεύεται ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Η περαιτέρω δραστηριότητά σας στο προϊόν που προβάλλεται στη διαφήμιση θα παρακολουθείται μέσω αυτού του cookie (παρακολούθηση μετατροπών). Με τη βοήθεια αυτών των δεδομένων, μπορούμε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας.

Κατά συνέπεια, συλλέγονται τα εξής δεδομένα: ένα μοναδικό αναγνωριστικό, ο αριθμός/η συχνότητα των διαφημίσεων που βλέπετε (εμφανίσεις διαφημίσεων) και οι ενέργειες/τα κλικ που έχετε κάνει.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ που παρέχεται μέσω της υπηρεσίας Google Ads. Με τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ, μπορούμε να προβάλλουμε διαφημίσεις στους χρήστες του ιστότοπού μας με βάση τα ενδιαφέροντά τους σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (αναζήτηση Google ή YouTube, Google Ads ή άλλοι ιστότοποι). Για τον σκοπό αυτόν, οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών στον ιστότοπό μας, π.χ. οι προσφορές για τις οποίες έχουν δείξει ενδιαφέρον, αναλύονται έτσι ώστε να είναι δυνατή η προβολή στοχευμένων διαφημίσεων στους χρήστες σε άλλες σελίδες, ακόμα και μετά την επίσκεψή τους στον ιστότοπό μας. Για τον λόγο αυτόν, το Google αποθηκεύει έναν αριθμό στα προγράμματα περιήγησης των χρηστών που επισκέπτονται συγκεκριμένες υπηρεσίες ή ιστότοπους που ανήκουν στο Google Display Network. Οι επισκέψεις αυτών των χρηστών καταγράφονται μέσω αυτού του αριθμού, ο οποίος είναι γνωστός ως cookie. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται για τη μοναδική ταυτοποίηση ενός προγράμματος περιήγησης σε μια συγκεκριμένη συσκευή και όχι για την ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.

Το Google Tag Manager χρησιμοποιείται για τη διαχείριση και τον έλεγχο διαφόρων ετικετών. Για τον σκοπό αυτόν, τοποθετείται ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Το Tag Manager κάνει μόνο διαχείριση των ετικετών. Δεν συλλέγει δεδομένα το ίδιο.

Η χρήση των εργαλείων της Google πραγματοποιείται επί της βάσης της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο https://adssettings.google.com. Η απόσυρση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης για τα οποία είχατε εκχωρήσει αρχικά τη συγκατάθεσή σας. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις συσκευές. Αν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί να εκχωρήσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των δεδομένων.

Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να μπλοκάρει τις διαφημίσεις τρίτων. Μπορείτε, επίσης, να μπλοκάρετε μόνιμα το Google Tracking, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας ένα αντίστοιχο πρόσθετο για τα συνήθη προγράμματα περιήγησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Τα δεδομένα σας μεταφέρονται στην Google για αξιολόγηση. Αν έχετε λογαριασμό Google, η Google μπορεί επίσης να συγχωνεύσει τα δεδομένα που λαμβάνει από την παρακολούθηση.

Οι πληροφορίες για τη χρήση αυτού του ιστότοπου που παράγονται από αυτά τα cookies, κατά κανόνα, μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ. Ο πάροχος έχει συνάψει τη σύμβαση που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της διαδικασίας διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς μας. Στην περίπτωσή μας, αυτό γίνεται μετά από 12 μήνες.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Google και την πολιτική απορρήτου του στη διεύθυνση​​​​​​​ www.google.com/privacy/ads/

δ) Χρήση του Google AdSense

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την online υπηρεσία Google AdSense, η οποία παρέχεται από την Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) (Google).

Μέσω αυτής της υπηρεσίας καθίσταται δυνατή η μεταφορά διαφημιστικού περιεχομένου σε τοποθεσίες τρίτων, υπό την έννοια ότι οι διαφημίσεις που εμφανίζονται σε τοποθεσίες τρίτων επιλέγονται σύμφωνα με το περιεχόμενο των εν λόγω τοποθεσιών. Επιπλέον, με την υπηρεσία αυτή, καθίσταται δυνατή η στόχευση των χρηστών του ιστότοπου με βάση τα ενδιαφέροντά τους, καθώς δημιουργούνται ατομικά προφίλ για τους χρήστες.

Κατά συνέπεια, με τη χρήση του Google AdSense, μπορούμε να προβάλλουμε τις καταλληλότερες διαφημίσεις στον ιστότοπό μας.

Η λειτουργία του Google AdSense βασίζεται στη χρήση cookies. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και επιτρέπουν στην Google να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας από τους επισκέπτες του. Σε κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας ή στις επιμέρους σελίδες του όπου είναι ενσωματωμένο το Google AdSense, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη μεταφέρει προσωπικά δεδομένα, π.χ. τη διεύθυνση IP, στην Google. Με τον τρόπο αυτόν, η Google είναι, μεταξύ άλλων, σε θέση να προσδιορίζει την προέλευση των επισκεπτών και να δημιουργεί δηλώσεις προμήθειας.

Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα pixel παρακολούθησης, δηλαδή μικροσκοπικά γραφικά που ενσωματώνονται στον ιστότοπο, για την ανάλυση των αρχείων καταγραφής για σκοπούς στατιστικής αξιολόγησης. Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις, η Google μπορεί, για παράδειγμα, να προσδιορίσει αν ένας χρήστης άνοιξε έναν ιστότοπο, πότε το έκανε και για πόσο, ή σε ποιους συνδέσμους έκανε κλικ ο χρήστης. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε τη ροή των επισκεπτών στον ιστότοπό μας.

Αν έχει αποθηκευτεί το cookie του Google AdSense στη συσκευή σας, θα γίνεται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, π.χ. της διεύθυνσης IP σας και άλλων δεδομένων που είναι απαραίτητα για την καταγραφή και τη χρέωση του προβληθέντος διαφημιστικού περιεχομένου, στους διακομιστές της Google, οι οποίοι βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν από την Google σε τρίτους. Ο πάροχος έχει συνάψει τη σύμβαση που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Αν έχετε λογαριασμό Google, η Google μπορεί επίσης να συγχωνεύσει τα δεδομένα που λαμβάνει από την παρακολούθηση.

Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων από την Google στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.google.com/adsense/start/. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση www.google.com/privacy/ads/.

Η χρήση των εργαλείων της Google πραγματοποιείται επί της βάσης της συγκατάθεσής σας, σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο​​​​​​​ https://adssettings.google.com. Η απόσυρση ισχύει μόνο για τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης για τα οποία είχατε εκχωρήσει αρχικά τη συγκατάθεσή σας. Αν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία σε όλες τις συσκευές. Αν διαγράψετε το cookie εξαίρεσης, θα σας ζητηθεί να εκχωρήσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των δεδομένων.

Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να μπλοκάρει τις διαφημίσεις τρίτων. Μπορείτε, επίσης, να μπλοκάρετε μόνιμα το Google Tracking, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας ένα αντίστοιχο πρόσθετο για τα συνήθη προγράμματα περιήγησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ:​​​​​​​ https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

Στον ιστότοπο αυτόν έχουν ενσωματωθεί διάφορα πρόσθετα κοινωνικών δικτύων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το κουμπί "Μου αρέσει!" του Facebook και τα κουμπιά κοινοποίησης διαφόρων δικτύων.

Αν χρησιμοποιήσετε ένα από τα ενσωματωμένα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα δημιουργηθεί μια απευθείας σύνδεση με το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο του πρόσθετου θα μεταφερθεί από το κοινωνικό δίκτυο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο θα το ενσωματώσει στον ιστότοπο.

Η ενσωμάτωση αυτών των πρόσθετων πραγματοποιείται στον ιστότοπό μας μέσω της λεγόμενης λύσης Shariff, η οποία αναπτύχθηκε από το περιοδικό υπολογιστών c’t. Αυτό σημαίνει ότι:

Τα συνήθη στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδουν δεδομένα κάθε φορά που καλείται μια σελίδα και, με αυτόν τον τρόπο, δίνουν στα κοινωνικά δίκτυα ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την περιήγησή σας (παρακολούθηση χρήστη). Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται να έχετε συνδεθεί ή να είστε μέλος του δικτύου.

Τα στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Shariff δημιουργούν άμεση σύνδεση μεταξύ του κοινωνικού δικτύου και του επισκέπτη του ιστότοπου μόνο όταν ο τελευταίος κάνει ενεργά κλικ στο κουμπί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.heise.de.

Ενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και μεταφορά δεδομένων στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή μέσω του ιστότοπου του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου.

Μέσω της ενεργοποίησης του πρόσθετου, το εκάστοτε κοινωνικό δίκτυο ειδοποιείται ότι έχετε ανοίξει την αντίστοιχη σελίδα της διαδικτυακής μας παρουσίας. Αν είστε συνδεδεμένοι, το κοινωνικό δίκτυο θα μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη αυτή με τον λογαριασμό χρήστη σας, ακόμα κι αν δεν πατήσετε το κουμπί δεύτερη φορά. Όταν αλληλεπιδράτε με τα πρόσθετα, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί "Μου αρέσει!" ή δημοσιεύοντας ένα σχόλιο, οι σχετικές πληροφορίες θα μεταφέρονται από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο και θα αποθηκεύονται εκεί.

Ακόμα κι αν δεν έχετε λογαριασμό, το δίκτυο θα μπορεί να συλλέξει δεδομένα για εσάς, π.χ. τη διεύθυνση IP.

Αν δεν θέλετε να επιτρέψετε σε ένα κοινωνικό δίκτυο να συλλέγει δεδομένα για εσάς μέσω του ιστότοπού μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε, επίσης, να εγκαταστήσετε τα αντίστοιχα εργαλεία αποκλεισμού για το πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω πρόσθετων.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, κατά τη χρήση των στοιχείων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συνήθως πραγματοποιείται διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ. Κάθε σχετικός πάροχος έχει συνάψει τη σύμβαση που απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

α) Ενσωμάτωση στοιχείων του δικτύου Twitter

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί στοιχεία (εδώ: "κουμπί Twitter") του κοινωνικού δικτύου Twitter, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Twitter International Company (The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ireland) (Twitter). Όταν ανοίγετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Twitter, αν το κουμπί είναι ενεργό. Το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από το Twitter απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο το ενσωματώνει στον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το Twitter μέσω αυτού του κουμπιού, αλλά θεωρούμε ότι καταγράφεται και η διεύθυνση IP σας. Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Twitter, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Twitter, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://twitter.com/en/privacy.

β) Ενσωμάτωση στοιχείων του δικτύου Instagram

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί στοιχεία (εδώ: "κουμπί Insta") του κοινωνικού δικτύου Instagram, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) (Facebook).

Όταν ανοίγετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook, αν το κουμπί είναι ενεργό. Το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο το ενσωματώνει στον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το Facebook μέσω αυτού του κουμπιού, αλλά θεωρούμε ότι καταγράφεται και η διεύθυνση IP σας.

Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Facebook, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  https://help.instagram.com/519522125107875.

γ) Ενσωμάτωση στοιχείων του δικτύου LinkedIn

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί στοιχεία (εδώ: "πρόσθετο LinkedIn") του κοινωνικού δικτύου LinkedIn, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ireland) (LinkedIn).

Όταν ανοίγετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του LinkedIn, αν το κουμπί είναι ενεργό. Το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από το LinkedIn απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο το ενσωματώνει στον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το LinkedIn μέσω αυτού του κουμπιού, αλλά θεωρούμε ότι καταγράφεται και η διεύθυνση IP σας.

Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το LinkedIn, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του LinkedIn, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Αν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και να καταργήσετε την εγγραφή σας σε άλλες υπηρεσίες του LinkedIn, χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls.

δ) Ενσωμάτωση στοιχείων του δικτύου Pinterest

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί στοιχεία (εδώ: "πρόσθετο Pinterest") του κοινωνικού δικτύου Pinterest, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) (Pinterest).

Όταν ανοίγετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Pinterest, αν το κουμπί είναι ενεργό. Το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από το Pinterest απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο το ενσωματώνει στον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το Pinterest μέσω αυτού του κουμπιού, αλλά θεωρούμε ότι καταγράφεται και η διεύθυνση IP σας.

Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Pinterest, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Pinterest, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

ε) Ενσωμάτωση στοιχείων του δικτύου Xing

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί στοιχεία (εδώ: "πρόσθετο Xing") του κοινωνικού δικτύου Xing, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της New Work SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany) (Xing).

Όταν ανοίγετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Xing, αν το κουμπί είναι ενεργό. Το περιεχόμενο του κουμπιού μεταφέρεται από το Xing απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο το ενσωματώνει στον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το Xing μέσω αυτού του κουμπιού, αλλά θεωρούμε ότι καταγράφεται και η διεύθυνση IP σας.

Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Xing, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Xing, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

στ) Ενσωμάτωση στοιχείων της πλατφόρμας βίντεο YouTube

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί στοιχεία (εδώ: "πρόσθετο YouTube") της πλατφόρμας βίντεο YouTube, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) (Google).

Όταν ανοίγετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Google, αν το πρόσθετο είναι ενεργό. Το βίντεο που θέλετε να δείτε μεταφέρεται από το Google απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο το ενσωματώνει στον ιστότοπο. Επιπλέον, ο διακομιστής του YouTube ενημερώνεται για τις σελίδες του ιστότοπού μας που έχετε επισκεφτεί.

Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Google, τα σχετικά δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης που έχετε στη διάθεσή σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Google, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

ζ) Ενσωμάτωση στοιχείων της πλατφόρμας βίντεο Vimeo

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί στοιχεία (εδώ: "πρόσθετο Vimeo") της πλατφόρμας βίντεο Vimeo, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της Vimeo Inc. (555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA) (Vimeo).

Όταν ανοίγετε μια σελίδα στον ιστότοπό μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να δημιουργήσει μια απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Vimeo, αν το πρόσθετο είναι ενεργό. Το βίντεο που θέλετε να δείτε μεταφέρεται από το Vimeo απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το οποίο το ενσωματώνει στον ιστότοπο. Επιπλέον, ο διακομιστής του Vimeo ενημερώνεται για τις σελίδες του ιστότοπού μας που έχετε επισκεφτεί.

Για να μάθετε σχετικά με τον σκοπό και την έκταση της συλλογής δεδομένων, καθώς και για την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Vimeo, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του Vimeo στη διεύθυνση https://vimeo.com/privacy. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:​​​​​​​ https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Ενσωματωμένες εικόνες

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει εικόνες από την Getty Images International (1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland).

Η ενσωμάτωση του περιεχομένου της Getty Images γίνεται με την προσθήκη του λεγόμενου κώδικα ενσωμάτωσης (κώδικας HTML) στις ιστοσελίδες μας. Αυτός ο κώδικας ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι, κατά τη φόρτωση της ιστοσελίδας, φορτώνεται ταυτόχρονα και το επιθυμητό περιεχόμενο τρίτων από έναν εξωτερικό διακομιστή, έτσι ώστε να εμφανίζεται στον χρήστη που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτόν, το περιεχόμενο τρίτων φορτώνεται ταυτόχρονα με την ιστοσελίδα που ανοίγει ο χρήστης.

Προκειμένου να είναι δυνατή η προβολή του ζητούμενου περιεχομένου, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστεί στον εξωτερικό διακομιστή η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη, έτσι ώστε ο διαχειριστής του εξωτερικού διακομιστή να μπορεί να την καταγράψει και, αν είναι απαραίτητο, να τη χρησιμοποιήσει για δικούς του σκοπούς. Επιπλέον, η Getty Images μπορεί να συλλέξει και άλλα δεδομένα, όπως για παράδειγμα τη σελίδα από την οποία υποβλήθηκε το αίτημα και τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο Όμιλος uvex δεν έχει καμία επιρροή σε ό,τι αφορά τα περαιτέρω δεδομένα, πέραν της διεύθυνσης ΙΡ, που συλλέγει η Getty Images και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιεί.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την ενσωμάτωση εικόνων μέσω της Getty Images στον ιστότοπο https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US; Για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγει η Getty Images και τη χρήση τους, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Getty Images, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Γραμματοσειρές web

Για την ομοιόμορφη εμφάνιση των γραμματοσειρών, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές web, δηλαδή γραμματοσειρές που φορτώνει το πρόγραμμα περιήγησης από μια εξωτερική πηγή όταν καλείται η σελίδα και οι οποίες αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ομοιόμορφη και ευανάγνωστη προβολή του ιστότοπού μας σε όλες τις συσκευές, ανεξαρτήτως προγράμματος περιήγησης.

Ο πάροχος των γραμματοσειρών web είναι η Monotype GmbH (Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg) (Monotype), ως διαχειρίστρια του ιστότοπου  www.fonts.com.

Για τη φόρτωση και την εμφάνιση των γραμματοσειρών web, το πρόγραμμα περιήγησης θα πρέπει να συνδεθεί με τους διακομιστές του ιστότοπου fonts.com. Μέσω αυτής της σύνδεσης, ο πάροχος ειδοποιείται για το γεγονός ότι έχει κληθεί ο ιστότοπός μας μέσω της διεύθυνσης ΙΡ του προγράμματος περιήγησής σας.

Η νομική βάση για τη χρήση των γραμματοσειρών web προκύπτει από το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον).

Αν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζει την εμφάνιση γραμματοσειρών web, θα χρησιμοποιηθούν οι τυπικές γραμματοσειρές της συσκευής σας. Αυτό μπορεί να έχει ως συνέπεια την υποβάθμιση της εικόνας.

Η Monotype έχει δημοσιεύσει περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων από το fonts.com στον ιστότοπό της:

www.fonts.com/info/legal και www.fonts.com/info/legal/privacy

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο ιστότοπος fonts.com τα δεδομένα σας για δικούς του σκοπούς.

20. Σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους για τις υπηρεσιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest και Instagram. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τους συνδέσμους που οδηγούν στους ιστότοπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα αντίστοιχα εταιρικά λογότυπα. Αν ακολουθήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφερθείτε στην εταιρική παρουσία του Ομίλου uvex στα αντίστοιχα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο μέσου κοινωνικής δικτύωσης, πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό, οι διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνονται για το γεγονός ότι επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, διαβιβάζονται και άλλα δεδομένα στον πάροχο του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά, τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

 • η διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία βρίσκεται ο ενεργοποιημένος σύνδεσμος
 • η ημερομηνία και η ώρα κλήσης της ιστοσελίδας ή ενεργοποίησης του συνδέσμου
 • πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε
 • η διεύθυνση ΙΡ σας

Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τη στιγμή της ενεργοποίησης του συνδέσμου, ο πάροχος του εν λόγω μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι σε θέση να προσδιορίσει το όνομα χρήστη σας, και πιθανώς ακόμη και το πραγματικό σας όνομα, από τα μεταδιδόμενα δεδομένα και να αντιστοιχίσει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό σας λογαριασμό στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να αποκλείσετε αυτήν την πιθανότητα αντιστοίχισης με τον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη, αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας εκ των προτέρων.

Οι διακομιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η επεξεργασία των δεδομένων από τον πάροχο του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να γίνεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες σε αυτές τις χώρες υπόκεινται σε νομοθεσία προστασίας των δεδομένων που, κατά κανόνα, δεν παρέχει προστασία των προσωπικών δεδομένων εφάμιλλη αυτής που παρέχεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν έχουμε καμία επιρροή σε ό,τι αφορά την έκταση, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων από τον πάροχο του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, ανατρέχοντας στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των μέσων.

21. Σύνδεσμοι προς άλλους παρόχους

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει, επίσης, εμφανώς διακριτούς συνδέσμους που οδηγούν σε ιστότοπους άλλων εταιρειών. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σύνδεσμοι προς ιστότοπους άλλων παρόχων, δεν έχουμε καμία επιρροή σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία ευθύνη για αυτό το περιεχόμενο. Η ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων βαρύνει πάντα τους αντίστοιχους παρόχους ή διαχειριστές τους.

Κατά τον χρόνο σύνδεσής τους, οι εν λόγω ιστότοποι τρίτων ελέγχθηκαν για πιθανές και αναγνωρίσιμες παραβάσεις. Δεν βρέθηκε κανένα παράνομο περιεχόμενο κατά τον χρόνο σύνδεσης. Ωστόσο, εφόσον δεν έχουμε βάσιμους λόγους να θεωρούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενη παράβαση του νόμου, δεν είναι δυνατό να παρακολουθούμε το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων σε μόνιμη βάση. Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση οποιασδήποτε παράβασης, θα προχωρήσουμε άμεσα στην κατάργηση των σχετικών συνδέσμων.

22. Online υπηρεσίες και παιδιά

Δεν επιτρέπουμε τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς την εταιρεία μας ή την υποβολή δήλωσης συγκατάθεσης από άτομα κάτω των 16 ετών, χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων κηδεμόνων τους. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να συμμετέχουν ενεργά στις online δραστηριότητες και τα online ενδιαφέροντα των παιδιών τους.

23. Πολιτική απορρήτου / Πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Όμιλος uvex διατηρεί παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στα εξής: Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest και LinkedIn. Στις περιπτώσεις όπου έχουμε τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων σας, διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις προστασίας των δεδομένων.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πλέον σημαντικές πληροφορίες για τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων σε σχέση με την παρουσία μας.

α) Ονόματα και διευθύνσεις υπεύθυνων μερών

Εκτός του Ομίλου uvex, τα μέρη που είναι υπεύθυνα για την παρουσία της εταιρείας μας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ και τις λοιπές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, είναι τα εξής:

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Ωστόσο, η από μέρους σας χρήση αυτών των πλατφορμών και των λειτουργιών τους γίνεται με δική σας ευθύνη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρήση των διαδραστικών λειτουργιών (π.χ. σχόλια, κοινοποιήσεις, αντιδράσεις).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, βάσει των ανωτέρω, είναι πιθανή η επεξεργασία των δεδομένων σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι σχετικοί πάροχοι έχουν συνάψει τις συμβάσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

β) Σκοπός και νομική βάση

Συντηρούμε τις σελίδες θαυμαστών μόνοι μας, ώστε να επικοινωνούμε με τους επισκέπτες και να τους ενημερώνουμε για τις προσφορές μας.

Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να βελτιώνουμε και να βελτιστοποιούμε το περιεχόμενό μας και να καθιστούμε τις προσφορές μας πιο ελκυστικές. Η επεξεργασία των δεδομένων που απαιτούνται γι' αυτόν τον σκοπό (π.χ. συνολικός αριθμός προβολών σελίδων, δραστηριότητες στη σελίδα, δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από τους επισκέπτες και αλληλεπιδράσεις) γίνεται από τα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα και έπειτα τα δεδομένα διαβιβάζονται στην εταιρεία μας. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε ό,τι αφορά την παραγωγή και την παρουσίασή τους.

Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφημιστικούς σκοπούς, τόσο από τους παρόχους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όσο και από τον Όμιλο uvex. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με βάση τη συμπεριφορά σας ως χρήστη και τα ενδιαφέροντα που προκύπτουν από αυτήν. Με τον τρόπο αυτόν καθίσταται εφικτή, μεταξύ άλλων, η προβολή διαφημίσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας, εντός και εκτός των πλατφορμών. Κατά κανόνα, για τον σκοπό αυτόν, αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας. Ανεξαρτήτως των παραπάνω, στα προφίλ χρήσης μπορεί να αποθηκευτούν και δεδομένα που δεν έχουν συλλεχθεί απευθείας από τις συσκευές σας. Η αποθήκευση και η ανάλυση γίνονται σε πολλές συσκευές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, αλλά όχι αποκλειστικά, αν είστε εγγεγραμμένο μέλος και έχετε συνδεθεί στις αντίστοιχες πλατφόρμες.

Πέραν τούτου, δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε άλλα προσωπικά δεδομένα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τον Όμιλο uvex πραγματοποιείται με βάση το έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική παροχή πληροφοριών και επικοινωνιών, σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ.

Αν σας ζητηθεί να συναινέσετε στην επεξεργασία δεδομένων, δηλαδή αν δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας πατώντας ένα κουμπί ή άλλο παρόμοιο στοιχείο (αποδοχή), η νομική βάση της επεξεργασίας προκύπτει από το Άρθρο 6(1)(α) και το Άρθρο (7) του ΓΚΠΔ.

γ) Τα δικαιώματά σας / Δυνατότητα εναντίωσης

Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να επιτρέψετε στο δίκτυο αυτό να συλλέγει δεδομένα για το πρόσωπό σας και να τα συσχετίζει με τα αποθηκευμένα δεδομένα μέλους που διατηρεί το ίδιο μέσω της παρουσίας μας, θα πρέπει:

 • Να αποσυνδεθείτε από το αντίστοιχο δίκτυο προτού επισκεφθείτε τη σελίδα θαυμαστών μας.
 • Να διαγράψετε τα cookies που υπάρχουν στη συσκευή σας.
 • Να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά το πρόγραμμα περιήγησης.

Ωστόσο, όταν συνδεθείτε ξανά, το δίκτυο θα μπορεί και πάλι να σας αναγνωρίσει ως έναν συγκεκριμένο χρήστη. Για μια λεπτομερή περιγραφή της αντίστοιχης επεξεργασίας και των δυνατοτήτων εναντίωσης (εξαίρεση), ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

 • Facebook:

Πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy/
Εξαίρεση: https://www.facebook.com/settings?tab=ads και http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Πολιτική απορρήτου: https://help.instagram.com/519522125107875
Εξαίρεση: https://thenai.org/opt-out και http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy
Εξαίρεση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de και http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Πολιτική απορρήτου: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Εξαίρεση: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Πολιτική απορρήτου: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 
Εξαίρεση: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Πολιτική απορρήτου: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Εξαίρεση: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy και http://www.youronlinechoices.com

Συνολικά, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας:

δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα φορητότητας δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων για παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ωστόσο, επειδή ο Όμιλος uvex δεν έχει πλήρη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο αίτημα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο του εκάστοτε μέσου κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αυτοί έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών τους και είναι σε θέση να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες και να παρέχουν πληροφορίες.

δ)

Αν, παρόλ' αυτά, χρειαστείτε βοήθεια, θα προσπαθήσουμε φυσικά να σας υποστηρίξουμε.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που προσδιορίζεται πιο πάνω. Σημειώσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και τη σχετική νομοθεσία για τα καλλιτεχνικά έργα

Αν θέλετε να δημοσιεύσετε εικόνες, κείμενα, διαγράμματα, βίντεο, μουσική κ.λπ. στην παρουσία μας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, εφόσον προβείτε στην εν λόγω δημοσίευση, εκχωρείτε όλα τα δικαιώματα χρήσης στο δίκτυο, το οποίο μπορεί να έχει, εν τέλει, νομικές συνέπειες για εσάς, αν δεν είστε ο δημιουργός του εν λόγω περιεχομένου ή ο κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων.